وضعیت کارگران صنعت شیشه!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، صنایع شیشه وضعیت ناخوشی دارند و با تحریم های ایجاد شده بازارهای خود را در کشورهای حتا همسایه از دست داده اند. این مشکل به ویژه درکارخانه های کوچک به اخراج کارگران و عقب افتادن دستمزدها و افزایش ساعت کاری انجامیده است.

در دو کارخانه شیشه آدینا جام و جام دیس که در شهرک صنعتی شکوهیه قم واقع هستند حقوق کارگران بیش از ٣ ماه عقب افتاده، بیمه کارگران را فقط ١٥ روز در ماه لیست می کنند و به کارگران در این واحدهای تولید فقط مساعده داده می شود و از تسویه کامل حقوق خبری نیست. از فروردین امسال تاکنون این کارخانه ها ٣٠ درصد کارگران شان را اخراج کرده اند