اعتصاب در پروژه های نفتی!

با توجه به شیادی شرکت ها و همدست آنها با پیمانکاران دغلباز برای پایین آوردن دستمزدها در پروژه های نفتی، کارگران پروژه ای در اقدامی هماهنگ روز شنبه ١١ مرداد را روز اعتصاب اعلام کرده و سرکار نخواهند رفت. همچنین لیست حقوقی که باید شرکت ها و پیمانکاران به آن عمل کرده و حقوقی پایین تر از آن به کارگر ندهند را منتشر نموده اند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ضمن پشتیبانی از این خواست کارگران پروژه ای اعلام می دارد با تمام قوا در حمایت از این کارگران از آنچه در توان دارد کوتاهی نخواهد کرد.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٨ مرداد ١٣٩٩