یاد جانباختگان معدن مس خاتون آباد گرامی باد !

logo-felezkar3

یاد جانباختگان معدن مس خاتون آباد را گرامی می داریم و از مطالباتشان حمایت می کنیم .

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک
۵ بهمن ۹۳