گزارش کارگر فلزکار از پارس جنوبی

logofelezkar300x300

کارگران یکی از پیمانکارهای فاز ۱۷ و ۱۸ به نام شرکت مهندسی و ساختمانی تناوب از ۳ روز پیش دست به اعتصاب زدند. این کارگران حقوق آبان ماه را هنوز دریافت نکردند .
گس ترین gas train 3 , 4 ناحیه کار این شرکت هست که اهمیت زیادی دارد .
پارسال هم درست در اواسط بهمن اعتصاب مشابهی رخ داد ، گمان بر این است که این اعتصابات از بالا هدایت می شود تا پیمانکار قبل از سال از کارفرما (شرکت oiec) و شرکت ملی گاز پارس جنوبی معوقات خود را دریافت کند .

 

قرارداد ۳۰۰ تا ۴۰۰ کارگر با شرکت تا پایان سال تمام می شود و شرکت هر روز در حال کم کردن نیروها می باشد .

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک