مشکل ماسک در ذوب آهن!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با توجه به گزارشات قبلی که کارگران برایمان فرستاده بودند و اعلام کردند که از اسفند ماه سال گذشته تا پایان خرداد ماسک مورد نیاز کارگران تامین نشده است، متاسفانه تا هنگام انتشار این گزارش هنوز موضوع ماسک و ژل ضدعفونی کننده حل نگردیده است و توزیع آن را با موج دوم کرونا مطلوب و مناسب نیست. این در حالی است که شرکت از منابع مالی خوبی برخوردار است و سود ٥٥ درصدی را سال گذشته در خزانه خود دارد و مشکلی به لحاظ تامین مالی برای این قضیه ندارد.

ذوب آهن سالهاست که از استخدام نیرو در بخش های مختلف خودداری کرده و این موضوع موجب گردیده تا فشار کاری بر روی باقی کارگران بیفتد تا مدیریت از سود ٥٥ درصدی افتخار کرده و مقادیر زیادی را خرج مدیریت بی عرضه خود کند.افتخاری که ذره ای در دستمزدهای کارگران مشاهده نمی شود. به گمان ما، جان کارگران برایشان ارزش آن چنانی ندارد.