اتفاقات خوب در راه است!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ٢٨ مرداد ١٣٩٩ است و ١٨ مین روز اعتراض سراسری به دستمزدهای حقیرانه و عقب افتاده همچنان با قدرت ادامه داشته و موجب شکسته شدن کمر پیمانکاران گردیده است. طبق خبرهای واصله تعداد کمی از کارگران باقی مانده در پروژه ها با اینکه به کمپین نپیوسته اند حاکی از ناتوان بودن آنان در پیشبرد کار در پروژه است به گونه ای که خشم پیمانکاران را موجب گردیده است. جوشکاران و فیترهای پشت کرده به کمپین سراسری توان کار مانند جوشکاران حرفه ای معترض را ندارند و بیشتر باعث افزایش هزینه های پیمانکاران شده اند. از طرفی پرداخت حقوق پرسنل دفتر فنی و کیوسی و اداری که اعتصاب نکردند هم، هزینه هایشان به گردن پیمانکار سنگینی بیشتری می کند و به احتمال زیاد پرسنل دفتر تا آخر ماه بیشتر کار نکرده و پیمانکار جوابشان خواهد کرد.

از جمله این شرکت ها شرکت پایندان است. در کارگاه جفیر وضع از این هم بدتر است. از ٢٠٠ داربست بند در جفیر فقط ٨ نفر باقی مانده تند. که پیرمرد هستند و نمیتوانند در ارتفاع کار کنند.
دوستان کارگر، تنها راه پیروزی و افزایش دستمزد مجاب کردن کارگران گول خورده و مانده در پروژه ها برای پیوستن به کمپین اعتراضی است.

هوشیار باشیم و گول شایعات را نخوریم. کارفرماها با تمام قدرت تلاش دارند بین کارگران تفرقه ایجاد کنند. از توهین به کارگران مانده در پروژه ها خودداری کرده برادرانه از آنها بخواهیم به ما بپیوندند.
روزگار برده گی تمام شد. حق خوری پیمانکاران دیگر به سر آمده، به کمتر از حقوق های اعلامی کمپین کار نمی کنیم!

نزد خانواده هایمان می مانیم تا خواسته هایمان برآورده شود.