تیغ اخراج بر گردن کارگران شیشه!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارخانه شیشه تابش واقع در شهراراک از ٣٠ کارگر سال گذشته خود ١٢ نفر را در خرداد ماه اخراج کرده است. در این کارخانه کارگران یک ماه حقوق عقب افتاده دارند و با توجه به اخراج های صورت گرفته فشار کاری بر روی کارگران باقی مانده افتاده است و از یک کارگر به جای سه نفر کار می کشند.
کارگران قدیمی و جدید همگی حداقل حقوق را دریافت می کنند.
رعایت موارد بهداشتی پیشگیری از بیماری کرونا در این شرکت ضعیف اعمال می شود.