پیمانکاران و زورگویی به کارگران!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، طی خبرهای رسیده به این سندیکا بعد از افزایش حقوق سال جدید بخشی از کارفرمایان اعلام کردند که بیش از ٢ میلیون و٣٠٠ هزار تومان دستمزدی پرداخت نخواهند کرد. برای مثال پیمانکار بیمارستان مدنی کرج برای ١٢ ساعت کار و فقط ٢ جمعه تعطیلی با حقوق بدون حساب کردن اضافه کاری ها
فقط حقوق اعلامی از سوی وزارت کار را پرداخت خواهد کرد و هر کسی ناراضی است ترک کار کند.

در این پیمانکاری به جای ١٥ کارگری که اداره بهداشت کرج معین کرده فقط ٩ کارگر کار می کنند و کار ٦ کارگر دیگر بر دوش این کارگران است. در اینگونه پیمانکاری ها حقوق ها همیشه ٣ ماه عقب می افتد و از سرویس رفت و آمد و یا پرداخت هزینه اش خبری نیست.