#نه_به_گرسنگی! اگر ما کار نکنیم ثروتی در کار نخواهد بود!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ٢٣ امین روز اعتراض سراسری به ظلم کارفرمایان در روز دوم شهریورماه همچنان قدرتمندانه پیش می رود و خبرها حاکی از این است که بسیاری از پیمانکاران افزایش حقوق تا سطح دو میلیون تومان را پذیرفته اند اما هنوز نمی خواهند یک نسخه از قرارداد را به کارگران بدهند.
خبر خوب اینکه 17 نفر از گروه ساپورت فاز تنبک کنگان که در کارگاه اکسیر صنعت کار می کردند، به دلیل وعده های دروغ دوباره مجبور به اعتصاب حقوق شدن و محل کار را ترک کردند. به مهندس پارسایی سرپرست کارگاه اکسیر صنعت و حمید حق پرست اخطار می کنیم لطفن نیروها را با فریب به کارگاه برنگردانید، چون آنها بیش از آنکه محتاج نان باشند محتاج همبستگی با برادرانشان هستند.

بازهم تاکید می کنیم دوستان کارگر فریب افزایش حقوق از سوی کارفرما را نخوردید، دروغی بیش نیست مگر با قرارداد کتبی و تضمین شده طبق حقوق های کمپین. ما اعلام می کنیم بزودی اسامی پیمانکارانی که اعتصاب را می خواهند به شکست بکشانند را افشا خواهیم کرد. زورآزمایی ما با کارفرمایان به نقطه حساسی رسیده و هرکسی در این زورآزمایی صبر خود را از دست بدهد بازنده میدان خواهد بود. کارفرمایان تاکنون ضرر هنگفتی داده اند و بی تردید بیش از این نمی توانند مقاومت کنند.

برادران کارگر، هوشیار باشیم و گول شایعات را نخوریم. کارفرماها با تمام قدرت تلاش دارند بین کارگران تفرقه ایجاد کنند. از توهین به کارگران مانده در پروژه ها خودداری کرده برادرانه از آنها بخواهیم به ما بپیوندند.
دیگر نمی خواهیم شرمنده همسر و فرزندانمان باشیم. روزگار برده گی تمام شد. حق خوری پیمانکاران دیگر به سر آمده، به کمتر از حقوق های اعلامی کمپین کار نمی کنیم!

پیروزی نزدیک است.

هیچ لوله ای جوش نخواهد خورد، هیچ داربستی علم نخواهد گردید تا ما نخواهیم.