کارگران شیشه همچنان اخراج می شوند!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در کارخانه شیشه صالح محمد واقع در انار کرمان از ٢٢ کارگر ٢ نفر در سال جاری اخراج شدند. حقوق ها ماهها به عقب میافتد و رعایت بهداشتی خاصی در دوران شیوع کرونا در این کارخانه وجود ندارد. در کارخانه شیشه شفق واقع در شمس آباد قم از ٣٠ کارگر سال گذشته ٨ نفردر خرداد ماه اخراج شدند. ساعت کار در این کارخانه ١٢ ساعت برای حداقل حقوق است و اضافه کاری ٤ ساعته جزو ساعات کار با دستمزد حداقلی محسوب می شود. از مزایای کارگری و رعایت موارد بهداشتی برای مقابله با بیماری کرونا در این کارخانه خبری نیست.