به این بردگی دیگر تن نمی دهیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در کشتی سازی بندرعباس، شرکت نیک تلاش داراب گرد، به پیمانکاری موتمن به جوشکار پلیت عکسی 4 میلیون تومان بیشتر نمیدهند. غذا افتضاح و سرویس بهداشتی ها پر لجن است. کارگران را با نیسان به سرکار میبرند. فاضلاب حمام ها همه لجن زده بالا و متاسفانه کارگران دزدکی به حمام کمپ های دور بر برای شستشو می روند. خوابگاهها کثیف و غیربهداشتی است و پتوها سیاه شده و جانوران موذی در آن لانه کرده اند و از سمپاشی خبری نیست. از رعایت موارد مقابله با بیماری کرونا هم حرکتی دیده نمی شود.
اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای برای بهبود این گونه وضعیت ها است. گروه پایپینگ و اکیپ پروژهای ها همگام با سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران این شرکت و پیمانکار را تحریم کارگری کرده و از کارگران میخواهد نه تنها برای بهبود وضعیت خودشان این پروژه را ترک کنند بلکه این شرکت و پیمانکارش را با تحریم شاید به راه انسانیت بکشانند تا پول حرام برای خانواده هایشان نبرند.