#نه_به_گرسنگی! با اتحاد پیروزیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ٢٧مین روز اعتراض سراسری به خلاف کاری های کارفرمایان در روز ٦ شهریورماه همچنان محکم به پیش می رود و کارگران معترض همچنان در خانه مانده اند. با توجه به انتشار لیست پنجم حقوق از سوی گردانندگان اعتصاب کارگران می توانند از امروز با شرایط کمپین به سرکار بروند.
باتوجه به اعتصاب ٢٧ روزه کارگران در بسیاری از مناطق و پیمانکاری ها، حقوق ها را افزایش داده اند از جمله فیتر را تا ٦ و نیم میلیون افزایش داده اند و در عسلویه نیز چند جا ٧ ونیم تومان و ۷ و ۸تومان میلیون تومان افزایش دستمزد را داده اند و کارگران تلاش می کنند با حقوق کمپین سرکار بروند.

برادران کارگر، کارفرماها نمی توانند به جای ما کار کنند و داربست بسته و فیتر کنند وجوش بدهند چرا که اگر می توانستند تاکنون کرده بودند. پس بیایید زحمات خود را ارزش گذاشته با حقوق و شرایط مصوب کمپین سرکار برویم.

برادران کارگر، صبور و هوشیار باشیم و گول شایعات را نخوریم. به کمتر از حقوق های اعلامی کمپین کار نمی کنیم!

پیروزی نزدیک است.

تا ما نخواهیم هیچ پیچی بسته نمی شود و هیچ خط لوله ای در پروژه ایجاد نخواهد شد. کار می کنیم برای آسایش خانواده مان، نه برای شرمندگی پیش آنها.