همبستگی کنفدراسیون سندیکایی جهانی اینداستریال: کارگران پروژه ای صنایع نفت و گاز ایران در چهارمین هفته اعتصاب خود مصمم و استوار در پیگیری مطالبات خود!

۶ شهریور ۱۳۹۹
-اعتصاب گسترده بی سابقه در بخش نفت و گاز ایران چهارمین هفته خود را سپری کرد و همچنان با استحکام ادامه دارد.
حدود ۱۰ هزار نفر از کارگران مناطق نفتی و گازی ایران از ۱۱ مرداد، شروع به اعتصاب های خودجوش کرده اند. علیرغم تلاش ها برای سرکوب، اعتصاب با استحکام ادامه دارد، کارگران دارای روحیه خوب می باشند و بسیاری از کارفرمایان شروع به دادن امتیازاتی کرده اند.
اگرچه اعتصاب ها در میادین گازی پارس جنوبی متمرکز می باشند، ولی توقف فعالیت در مجتمع های صنعتی مشهد، تبریز، ارومیه، اصفهان و سایر شهرهای سراسر ایران گسترش یافته است و بر کارخانجات پتروشیمی، پالایشگاه ها و نیروگاه ها تأثیر گذاشته است.
این کارگران توسط بنگاه هایی استخدام می شوند که طبق قرارداد، برای شرکت های بزرگ نفتی و گازی نیروی کار فراهم می کنند. این بنگاه ها به دلیل ادامه اعتصاب تحت فشار زیادی قرار دارند، زیرا در معرض خطر نقض قراردادهایشان با شرکت های نفتی می باشند. تعطیلی چشمگیر تولید، به نوبه خود، یک بحران بالقوه برای ایران می باشد که برای دستیابی به ارز خارجی، به شدت به این بخش اقتصادی، وابسته می باشد.

بر طبق برخی از گزارش ها برخی از پیمانکاران، مطالبات کارگران برای پرداخت دستمزد های عقب افتاده و افزایش حقوق را پذیرفته اند و همچنین موافقت کرده اند که دستمزدها را به صورت هفتگی پرداخت کنند. نمایندگان کارگران اعلام کرده اند که تا زمانی که همه خواسته هایشان، از جمله امر نمایندگی کارگران، برآورده شود، اعتصاب ادامه خواهد داشت. این مطالبات شامل دستمزدهای بیشتر، قراردادهای امن و اقامتگاه و غذای بهتر می باشد.
از آنجا که اتحادیه های مستقل نمی توانند در ایران آزادانه فعالیت کنند، اعتصابات توسط یک «اتاق فکر برنامه ریزی کارزار» متشکل از کارگران هماهنگ می شود. دولت ایران غالباً ناآرامی های کارگری را به گردن آشوبگران خارجی و گروه های مخالف تبعیدی می اندازد و از این امر به عنوان بهانه ای برای سرکوب خشن اعتراضات و تحت عنوان یک مسئله امنیت ملی، استفاده می کند.
«اتاق فکر برنامه ریزی کارزار» توانسته است در برابر سرکوب ها مقاومت کند زیرا به روی مسائل روزمره و مطالبات صنفی تمرکز کرده است. کارگران کار خود را ترک کرده و با حضور متینانه در خارج از دفاتر کارفرمایان تجمع کرده اند. این کمیته با پخش بولتن های خبری هفتگی از طریق رسانه های اجتماعی، اخبار اعتصابات و مطالبات را به روز رسانی کرده و پخش می کند. جدیدترین شماره این خبرنامه، شامل حمایت سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران، عضو اتحادیه جهانی اینداستریال، از مطالبات اقتصادی و اجتماعی کارگران می باشد.
اعتصابات در بخش های دیگر نیز وجود دارد. درمجتمع قند هفت تپه، ۷۱ روز است که کارگران در اعتصاب می باشند و اتحادیه جهانی IUF ، با ارسال نامه ای به سازمان جهانی کار ILO نگرانی های خود را مطرح کرد. سازمان بین المللی کار در پاسخ اعلام نمود که از مقامات ایران خواسته است تا آزادی اجتماعات و حق كارگران برای دفاع از منافع خود را محفوظ بدارند.

معاون دبیرکل اتحادیه جهانی اینداستریال، کمال اوزکان گفت:

“اینداستریال همبستگی کامل خود را با کارگران ایرانی ابراز می کند. ما مقاومت و شجاعت شما را تحسین می کنیم، زیرا شما حتی محروم از بهره گرفتن از اتحادیه های آزاد و مستقل هستید که از شما دفاع نمایند. ما کاملاً از مطالبات کارگران برای دستمزد مناسب، پرداخت به موقع، قراردادهای کاری مستقیم با شرکتهای نفت و گاز و به رسمیت شناختن و مذاکره با نمایندگان کارگران، پشتیبانی می کنیم.

“ایران باید نمایندگان کارگران و اتحادیه های مستقل را به عنوان شرکای مشروع در مذاکرات قبول نماید.”