#نه_به_گرسنگی! با اتحاد پیروزیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ٢٨مین روز اعتراض سراسری به دزدی آشکار کارفرمایان از سفره خانواده های کارگران پروژه ای در ٧ شهریور ماه همچنان ادامه داشته و پیروزی هایی اتفاق افتاده است.
خبر اول اینکه کنفدراسیون جهانی ایندستریال به درخواست سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران دیروز با انتشار بیانیه ای از اعتصاب کارگران پروژه ای حمایت مجدد کرده است.
خبر خوب دیگر اینکه با توجه به اعلام دستمزدها و شرایط کار توسط کمپین پنجم بخشی از شرکت ها وپیمانکاری ها با کارگران طبق شرایط کمپین قرارداد بسته و کارگران روانه کار خواهند شد. از جمله شرکت پاسیان ایده نما، شرکت مهندسی و ساخت آرسن توسعه، شرکت فنی مهندسی ساتراپ صنعت راندمان در پتروشیمی سبلان، پیمانکاری افشین شجاعی، داریوش بهرود، حاجی قلی امینی.

برادران کارگر، کارفرماها نمی توانند به جای ما کار کنند و داربست بسته و فیتر کنند وجوش بدهند و عایق کاری و برقکاری انجام بدهند. چرا که اگر میتوانستند تاکنون کرده بودند. پس بیایید زحمات خود را ارزش گذاشته با حقوق و شرایط مصوب کمپین سرکار برویم.

برادران کارگر، صبور و هوشیار باشیم و گول شایعات را نخوریم. به کمتر از حقوق های اعلامی کمپین کار نمی کنیم! کار می کنیم برای آسایش خانواده مان، نه برای شرمندگی پیش آنها.

پیروزی آغاز شده است.