اعتصاب کارگران فلزکار ترکیه

disk_turkish_metal_workers_1024_685_70

اعتصاب ۱۵۰۰۰ کارگر فلزکار در بیش از ۲۰ کارخانه در ۱۰ شهرترکیه که از صبح روز جمعه ۱۰ بهمن ماه در اعتراض به اجحافات اتحادیه کارفرمایان کارگاه های فلزکاری ترکیه آغاز شده بود، در عصر روزجمعه با تصمیم دولت اسلام گرای پرزیدنت رجب طایب اردوغان ملغی اعلام شد. دولت در عصر روز جمعه مدعی شد که ازآنجا که اقدام فلزکاران امنیت ملی را به خطر می اندازد،  اعتصاب کارگران برای ۶۰ روز به تعویق افتاده است.

سندیکای متحد کارگران فلزکار ترکیه در اعتراض به عملکرد سندیکای وابسته به دولت و اتحادیه کارفرمایان کارگاه های فلزکاری در تحمیل قراردادهای دسته جمعی که در تضاد آشکار با حقوق و شرایط کاری کارگران می باشد، تصمیم به سازمان دهی اعتصاب بر پایه آرای کارگران فلزکار  در کارگاه های صنعتی کشور گرفت.
دولت اردوغان با تصمیم های خود ترکیه را به جهنمی برای کارگران و زحمتکشان ترکیه  تبدیل کرده است.   تصمیم دولت ترکیه غیرقانونی و در نقض قوانین جاری کشور می باشد.  اعتصاب کارگران فلزکار آنگونه که دولت اردوغان مدعی است، امنیت ملی را  به خطر نمی اندازد. آنچه که با اعتصاب قانونی فلزکاران ترکیه به خطر افتاده است و دولت اردوغان به عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی محسوب می کند، در حقیقت منافع سرمایه داران می باشد۰
سندیکای کارگران فلزکار مکانیک تصمیم دولت اردوغان را قویا  محکوم می کند وحمایت خود را از سندیکای متحد کارگران فلزکار ترکیه اعلام می کند.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
11/11/1393