خلاقیت کارگران ذوب آهنی و ناخن خشکی مدیریت!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در شهریورماه امسال بدون حضور کارشناسان آلمانی کارگران و تکنسین های زحمتکش ذوب آهنی ریل uic60(ریل اصلی دنیا) را در این شرکت به تولید انبوه رساندند و همچنین تعمیرات اساسی سالیانه آلگوماشین شماره ٤ نیز با موفقیت انجام شد.

اینها نمونه های کوچکی از خلاقیت کارگران ذوب آهنی است که باعث صرفه جویی در هزینه های شرکت گشته و باعث سود ٤١ درصدی فقط در مردادماه گردیده است. اما نصیب کارگران ذوب آهنی ناخن خشکی مدیریت و وضعیت نابسامان ابنیه

و ماشین آلات و وضعیت بد درمانی ودستمزدهایشان است. بگذریم از اینکه شرکت از استخدام کارگر هم سالهاست خودداری کرده و فشار کاری دو برابری را به کارگران تحمیل کرده است.

متاسفانه شفاف سازی اینکه این صرفه جویی ها و سودها چه بلایی سرشان می آید نه تنها در ذوب آهن بلکه در هیچ ارگان دیگری دیده نمی شود.