پیروزی کارگران پارس آمپول شادباش!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، اعتصاب ٢٤ شهریورماه ٢٠٠ کارگران پارس آمپول ساوه با موفقیت به پایان رسيد.

رسید. این اعتصاب که سه روز ادامه داشت، در نهایت با مذاکره با کارفرما در روز ٢٨ شهریور به نتیجه نهایی رسید. در این مذاکره جناب آقای مهندس حیدرعلی، مدیر منابع اداری، منابع انسانی شرکت خانم سحر مشتاقی و مدیر کارخانه آقای دکتر زنجانی توافق با نمایندگان کارگران را انجام دادند.

توافق با کارگران:

١-کارگران به سرکار باز گردند و تولید را مانند گذشته ادامه دهند.

٢- کارفرما نیز موظف شده است که ٢٠ درصد به حقوق کارگران اضافه نماید

٣- ١٠ نماینده کارگران که اخراج شده بودند به سرکار بازگردند

اتحاد کارگران و حمایت بی دریغ از نمایندگان اخراجی و اعتصاب ٣ روزه به کارگران نشان داد که می توان به نیرو و اتحاد خود ایمان داشت و پیروز گشت.