بی عرضگی مدیران ایران خودرو!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بی مدیریتی در ایران خودرو بیداد می کند. برای مثال حق بیمه تکمیلی کارکنان ایران خودرو توسط بیمه خصوصی و با تایید مدیران ایران خودرو ٢٠ درصد افزایش یافته است، اما تعرفه های درمانی افزایشی نداشته است. به ویژه در هزینه های دندانپزشکی . در حقیقت سطح خدمات بیمه تکمیلی با مدیریت کودکانه ایران خودرو ٢٠ درصد کاهش پیدا کرده است. آفرین به این مدیریت. آخر سال هم به خاطر این بی عرضگی ها پاداش های نجومی می گیرند.