چرا سختی کار در ایران خودرو اجرا نمی شود؟؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارگرانی که در سالن بدنه سازی پژوپارس و در قسمت صندلی سازی کار می کنند، مدیریت آنان را جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب نکرده است. مدیریت در پاسخ کارگران این قسمت که خواستار اجرای قانون سخت و زیان آور در این قسمت هستند و سروصدا و آلودگی در آن موج می زند با پاسخ کودکانه مدیریت روبرو هستند که می گوید:« در کمیته سخت و زیان آور در مورد شما تناقض آرا وجود دارد» معلوم نیست این تناقض آرا بر مبنای قانون است یا نظرات غیر کارشناسی و سودورزانه.

مدیریت با نپرداختن ٤ درصد سخت و زیان آور به تامین اجتماعی، سود خود را افزایش داده است و مرگ و معلولیت را به کارگران هدیه می دهد.