پیمانکارانی که حقوق کارگران را نقض می کنند را بشناسیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پیمانکاری بنام هوشنگ کیانپور حقوق جوشکاران و بقیه نیروها را مدتی بعد از کمپین دوباره به صورت قبل باز گردانده است. این پیمانکار که در فاز ۲ و ۳ مشغول کار است برای جوشکار فول ارگون دستمزد ۷ میلیونی منظور کرده در حالی که بعد از کمپین سراسری افزایش دستمزدها ۱۰ میلیون کرده بود. الان فیتر زده ۸ میلیون که قبلن ۱۰ میلیون بوده، کمکی ۵ میلیون زده بود حالا کرده ۴ میلیون.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و گروه پایپینگ و اکیپ پروِژه ای ها به ایشان اخطار می کند هرچه زودتر دست از این شیادی بردارد وگرنه با برخورد سخت ما و کارگران پروژه ای روبرو خواهد شد.

کارگران هوشیار باشند و این گونه تخلفات را به ما گزارش کنند تا با افشای این نامردان آنان را در صورت پافشاری بر اعمال غیرانسانی خود تحریم کارگری کنیم.