سودهای ایران خودرو کجا هزینه می شوند؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، تنها در یک صرفه جویی یک میلیون یورویی در طراحی داخلی خط بدنه خودروی K١٣٢ توسط کارگران با هوش و سخت کوش به جیب ایران خودرو سرازیر شد.

آیا مدیریت ایران خودرو هم به وظایفش در قبال وضعیت معیشتی و سلامتی کارگران به درستی عمل می کند؟ متاسفانه این چنین نیست و حتا مدیریت ایران خودرو از اجرای قوانین برای کارگران شانه خالی می کند. برای نمونه کارگرانی که با پیمانکاران تعاونی خاص در خطوط تولید کار می کنند از مزایای سختی کار مانند همکارانشان در همین سالن برخوردار نیستند؟