9 سالگی پیام سندیکا شادباش!

٩ سال پیش در ١٠ مهر ١٣٩٠ نشریه پیام سندیکای امروز، پا به عرصه تاریخ روزنامه نگاری میهن کارگریمان گذاشت تا صدای رسایی باشد برای طبقه زحمتکش. این نشریه که بیشتر جنبه آسیب شناسی جنبش سندیکایی را مد نظر قرار داده بود، در روند پویایی خود به نشریه ای آموزشی، اجتماعی، خبری، فرهنگی تبدیل شد و آنچه امروز منتشر می شود دسترنج بیش از ٣٠ کارگری است که در طول این سالها نشریه را به چنین شکلی در آوردند. تلاش ما برای انعکاسوضعیت زنان کارگر، کودکان کار، دانشجویان این کارگران فردا همچنان در سر لوحه تلاش هایمان قرار دارد. پخش نظرات سندیکاهای برادر و اخبار آنان از همان روزهای آغازین از مهمترین کارهای نشریه به حساب آمد. امروز وقتی به راه طی شده نگاه می کنیم، خرسندیم که به صدای زحمتکشان میهن مان تبدیل گشته ایم و در جای جای کشورمان خوانده می شویم و در خانه های کارگران جزیی از زندگی شان شده ایم.

نمی توانیم از مشاوره های راهگشایانه محمدحسین خوان یغما پیشکسوت سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران در دهه ٤٠ و زنده یاد رضا فراهانی کنگرانی یاد نکنیم. عزیزانی که آرمان کارگری چون خون در رگ هایشان بوده و هست.

از همه کارگرانی که در پویایی این نشریه با ما بودند و امروز نیستند سپاسگزاریم و کارشان را ارج می نهیم. امید که بتوانیم روزهای روشنی را برای زحمتکشان ایران به ارمغان بیاوریم و دهمین سال انتشارش را در کنار هم و در روزهای بهتری جشن بگیریم.

هیات تحریریه پیام سندیکا
10 مهر 1399