وضعیت کارگران پروژه ای خوب نیست!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با توجه به کمپین راه اندازی شده در مرداد ماه اخیر برای افزایش دستمزدها اما هنوز جاهایی به کارگران اجحاف می کنند. شرکت صنعت پژوهان ماهان واقع در تنبک فاز ١٣ که در کارگاه جنوبی خود حدود ٧٠ نفر و در کارگاه شمالی حدود ٣٥ نفر کارگر مشغول به کار دارد و کارش هم سیویل هست متاسفانه با پرسنل خود قرارداد نمی بندد. حقوق را ۴ ماه یک بار آن هم با اعتصاب می دهد. بیمه همه پرسنل را به صورت کارگر ساده به بیمه لیست می کند و جالب اینجاست که بازرسین تامین اجتماعی از کارفرما نمی پرسند که شما در یک پروژه به این مهمی چرا کارگر فنی نداری و همه کارگرانت ساده هستند؟

وضعیت خوابگاه و سرویس هم که گفتن ندارد و بسیار افتضاح است، مسلمان نشنود کافر نبیند. سطح دستمزدها هم کمترین مبلغ در کل پروژه هاست.