کارگران ایران خودرو و مشکلات پیش رو!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با توجه به گرانی و تورم موجود در بازار ارزاق عمومی متاسفانه مبلغ آکورد کارگران دو سال است که تغییری نکرده و مدیریت نیز به این موضوع توجه ای ندارد.
همچنین بیش از یکسال است که تعاونی مصرف کارگران ایران خودرو بسته شده است. پرسش کارگران این است: ١- وضعیت سهام کارگران چه خواهد شد؟
٢- چرا انتخابات برای بازگشایی این تعاونی انجام نمی شود تا کمی از بار گرانی ارزاق از روی دوش کارگران برداشته شود؟
متاسفانه مدیریت نه تنها به نظر کارگران توجه ای ندارد بلکه قبلن هم برای تعاونی مصرف خود مدیر انتخاب می کرد که همیشه مورد اعتراض کارگران بود.