پیمانکاران نابکار مس سرچشمه!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت جهانپارس زیر نظر مس سرچشمه در این مجموعه فعالیت دارد. این شرکت با وجود اینکه هنوز حقوق کارگران زیر مجموعه خود را بیش از ٢ ماه است که نداده اما دراقدامی شیادانه اقدام به گرفتن کارگر نموده و حقوق ها را هم زیر قیمت کمپین اعلام کرده است. به عنوان مثال برای نصاب اسکلت فلزی حقوقی ٦ میلیونی برای ٣٠ روز کار در نظر گرفته است.

برای این شرکت های حق خور کار نکنیم.