اعتصاب در پالایشگاه لامرد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، از روز ٢٦ مهرماه کارگران پتروپالایش پالایشگاه لامرد به دلیل دروغگویی و عهدشکنی کارفرما در محوطه پالایشگاه دست به اعتراض و اعتصاب زدند. این کارگران که با موافقت کارفرما از افزایش حقوق های مصوب کمپین اعلامی از سوی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران و گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها حمایت نموده بود و سرکار برگشته بودند. در مردادماه کارفرما قول داد دیگر هیچ حقوقی عقب نخواهد افتاد و برای نشان دادن حسن نیت خود حقوق ها را تا آخر تیرماه با کارگران اعتصابی تسویه کرد. در حال حاضر حقوق مرداد و شهریور کارگران را تسویه نکرده و حتا افزایش حقوق ها را هم اعمال ننموده است.

کارگران امروز ٢٧ مهر از خوابگاههای خود به نشانه اعتراض بیرون نیامده و اعتصاب را ادامه دادند و فردا هم به اعتراض خود ادامه خواهند داد و کسی سرکار نخواهد رفت. البته امروز سرپرستان به خوابگاهها سر زده و اعلام کردند که حق با کارگران است.

بدانیم، کارفرماها نمی توانند به جای ما کار کنند و داربست بسته و فیتر کنند وجوش بدهند و عایق کاری و برقکاری انجام بدهند. چرا که اگر می توانستند تاکنون کرده بودند. اگر کارگر کار نکند کارفرما، نان خشک هم نمی تواند برای خانواده اش ببرد.

متحد باشید و استوار.