ما حقمان را می خواهیم و کوتاه نخواهیم آمد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، اعتراض به عهدشکنی کارفرمایان همچنان ادامه دارد. کارگران ماهشهر روز چهارشنبه هفته گذشته تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان اداری این شرکت داشتند. این تجمع روز یکشنبه هم ادامه داشت و امروز دوشنبه ۲۸ مهر با حضور ۳۵۰ کارگر ادامه داشت آنها امروز شعار می دادند که :«مدیر بی کفایت نمی خواهیم نمی خواهیم » مدیر این شرکت احمد دشتی است که پاسخگوی کارگران نیست و کارگران از او شکایت دارند. کارکنان این شرکت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت شدن مزایای شغلی را خواهانند.

کارگران پتروپالایش پالایشگاه لامرد هم امروز به سرکار نرفته تا کارفرما مجبور شود به قول های داده شده عمل کند.

کارفرمایان دغلکار فکر کردند که اگر قول های بی پشتوانه بدهند کارگران هم بدون اعتراض کار خواهند کرد. در حالی که کارگران با اعتصاب مرداد ماه به نیروی خود پی برده دیگر اجازه ادامه دغلکاری به کارفرمایان را نخواهند داد.

اتحاد رمز پیروزی است!