حق گرفتنی است!

امروز ٢٩ مهرماه چهارمین روز اعتصاب کارگران شرکت پتروپالایش پالایشگاه لامرد است و کارگران همچنان استوار بر روی خواسته های خود بوده و از خوابگاهها بیرون نیامده اند. با آنکه دیروز کارفرما حقوق مردادماه و بخشی از حقوق شهریور ماه را به حساب کارگران واریز کرد اما کارگران همچنان به مصوبات کمپین مردادماه پایبند هستند. در کمپین مصوب گردیده بود و برای همه کارفرمایان هم اطلاع رسانی شده بود که حق عقب انداختن حقوق کارگران را ندارند و کارفرمای پتروپالایش هم قبول کرده بود.

در اعتصاب مردادماه کارگران به حقیقت نیروی خود پی برده و با دست کشیدن از کار به کارفرمایان نشان دادند که ثروت از دستان آنان تولید می شود، بدون کار کارگر ثروتی هم درکار نیست.

کارگران تا تسویه حقوق شهریورو مهرماه خود همچنان در خوابگاهها باقی خواهند ماند.

برادران کارگر، صبور و هوشیار باشیم و گول شایعات را نخوریم. به کمتر از مصوبات اعلامی کمپین کار نمی کنیم! کار می کنیم برای آسایش خانواده مان، نه برای شرمندگی پیش آنها.