گزارش پیام سندیکا از مجتمع مس سرچشمه

بنا به گزارش دریافتی از گزارشگر پیام سندیکا در مجتمع مس سرچشمه، در شرایط نا به سامانِ اقتصادی کشور و مشکلات معیشتی کارگران، مطالبات پرسنلی شرکت های اقماری در این مجتمع دستخوش تاخیر است:

_ شرکت سبافام از سال ٩٧ با وجود خاتمه ی فعالیت پیمانکاری اش، نسبت به تسویه حساب پیمانکاران دست دوم و برخی از نفرات خود اقدام ننموده است

_ شرکت نیپک از سال گذشته نسبت به پرداخت صورت وضعیتِ پیمانکاران دست دوم خود اقدام نمی نماید.

_ شرکت جهان پارس پیمانکارِ پلانتِ خردایش از مرداد ماه نسبت به پرداخت حقوق پرسنل خود اقدام نکرده است.

_ شرکت مبینا مشاور طرح تغلیظ و خردایش از مرداد ماه نسبت به پرداخت مطالبات پرسنل خود اقدام نکرده است.

_ شرکت نیرو صنعت سرچشمه با وجود دریافت مطالبات مستقیمِ خود از کارفرمای اصلی، به تازگی موفق به پرداخت حقوق پرسنل کارگاهش در مرداد ماه گردیده است.

گزارشگر پیام سندیکا- مجتمع مس سرچشمه