تبریک وزیرکار به مدیرعامل شستا!

به گزارش روزنامه های کشور، وزیرکار به مدیرعامل شستا آقای رضوانی فر به دلیل« ارزیابی گزارش مالی پاک!!! ازسازمان حسابرسی بدون شرط» تبریک گفته و اعلام کرده است« دم فرمانده هوشمند گرم»

البته وزیرکار هیچ اشاره ای به سهام عرضه شده تامین اجتماعی به بورس نکرده و از سقوط بی سابقه این سهام در بورس سخنی به میان نیاورده است. این سقوط ارزش سهام شستا در بورس منجر به زیان های سنگین به سازمان تامین اجتماعی زده است. در حالی که هم جناب شریعتمداری وزیرکار وهم آقای رضوانی فر مدیرعامل شستا از طرح فروش سهام شستا در بورس دفاع کرده و سود آن را کمکی برای افزایش مستمری ها و بهبود وضعیت درمانی تامین اجتماعی اعلام کرده بودند. حال معلوم نیست چه کسی مسوولیت این زیان را باید به عهده بگیرد و آیا با این زیان دهی سنگین سهام شستا در بورس بازهم می توان به این دو گفت دمتان گرم؟؟؟

البته دمتان گرم!!! که اموال و اندوخته های 100 ساله کارگران را با هوشمندی تا می توانید می فروشید و سازمان تامین اجتماعی را به ورشکستگی می کشانید.