اعتراض کارگران همچنان ادامه دارد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، محمد شــریعتمداری اعلام کرد: روند همســان سازی حقوق مســتمری بگیران ســازمان تأمین اجتماعی که مورد اعتراض بازنشســتگان مشاغل ســخت و زیان آور واقع شــده، بازنگری می شود و فرآیند بازنگری در این مســیر به پایان نرسیده است و شیوه اجرای نظام همســان سازی حقوق مســتمری بگیران مشــاغل ســخت و زیان آور همچنان درحال بازنگری است.»

این تنها بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور نیستند که معترض این گونه همسان سازی اند. آنچه بازنشستگان می خواهند عدالت در روند همسان سازی است. یعنی اگر قرار است به بازنشسته های با ٣٠ سال سابقه ٨٠ درصد افزایش مستمری تعلق گیرد این باید به همه سطوح بازنشستگان از ١٠ سال به بعد هم تعلق گیرد و این بازنشستگان نیز از افزایش حقوق یکسان برخوردار گردند.