اعتراض کارگران ایران خودرویی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارگران ایران خودرویی طی اعتراضی که به معاونت توسعه منابع انسانی، اعلام کردند:« طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت ایران خودرو که قرار بود در دو مرحله انجام شود که مرحله اول به صورت ناتمام در شرکت انجام شد و متاسفانه سالهاست از اجرای مرحله دوم این طرح خبری نیست، لذا ما خواهان اجرای طبقه بندی مشاغل به صورت کامل هستیم.»

در طی ماههای گذشته بارها کارگران از سالن های مختلف نسبت به موضوع سختی مشاغل، لحاظ شدن مدارک تحصیلی شان در طبقه بندی مشاغل و همچنین نقطه پایان گذاشتن به موضوع کارگران پیمانکاری، اصرار ورزیده اند که متاسفانه مدیریت از اجرای این موضوع شانه خالی کرده است. این در حالی است که بخش بازرسی وزارت کار باید به این تخلف رسیدگی کند که بر روی این موضوع چشم بسته است.