صدای حق خواهی ما خاموش شدنی نیست!

ظلم و بی عدالتی را هیچ جامعه ای تحمل نخواهد کرد و جنبش کارگری هم از این امر جدا نیست. دستگیری نمایندگان کارگران هفت تپه پس از تجمع ٨ آبان در بخش‌های مختلف کارخانه در حمایت از همکارانی که اضافه کاری تیر و مرداد ماه آنان واریز نشده بود و با مسئولین شرکت در حال گفتگو بودند، با دخالت نیروی های انتظامی به تشنج کشیده شد و متاسفانه چهار نفر از کارگران به نام های، حیوری، عباسی، منجزی، یوسف بهمنی و حمید ممبینی بازداشت شدند. نمایندگانی که جز حق خواهی و طرح مطالبات کارگری هیچ جرمی!!! ندارند.

در ماه گذشته نه تنها اعضای کانون نویسندگان، بکتاش آبتین، کیوان باژن، رضا خندان (مهابادی) و همچنین خسرو صادقی بروجنی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر زندانی شدند بلکه منوچهر سراج کنشگر مورد اعتماد مردم فیروزکوه و عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران نیز به زندان برده شد.

آزادی برادرانمان در هفت تپه، اعضای کانون نویسندگان و روزنامه نگار پژوهشگر و همچنین اسماعیل عبدی و جعفرعظیم زاده و منوچهر سراج و نسرین ستوده وکیل حق خواهان، خواست همه انسانهای طرفدار فعالیت های کارگری و مدنی است.

آنچه بی تردید خاموش نشدنی است فریاد حق خواهی همه زیبا اندیشان است.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٩ آبان ١٣٩٩