نبود برنامه صحیح در دوران کرونایی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، مدیریت ایران خودرو نتوانسته است طوری برنامه ریزی کند که سالن های غذاخوری و رختکن ها با ازدحام کارگران روبرو نشوند و این باعث اعتراض کارگران در این طوفان کرونایی شده است. کارگران می گویند ١٠ دقیقه افزایش استراحت برای خوردن غذا از ازدحام کارگران نمی کاهد. آنان پیشنهاد ایجاد میزهای غذاخوری در هر سالن و توزیع غذا را در بخشی از سالن ها به مدیریت ارایه داده اند تا هم تردد کم شود و هم ازدحامی صورت نگیرد.