سود به چه بهایی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ایران خودرو دیزل تولیداتش نسبت به سالهای قب سه برابر شده و سودهی خوبی نیز دارد اما به چه بهایی؟ این سوالی است که کارگران از مدیریت می پرسند و پاسخی برای آن دریافت نمی کنند اما ما پاسخ شان را می دهیم. سوددهی به بهای:

۱- کم کردن سنوات بازنشستگی از ۴۵ روز به ۳۰ روز،

٢- تمدید نکردن قرارداد برخی از پرسنل قراردادی و وارد نمودن استرس به آنها

٣- از بین بردن مرخصی استحقاقی کارکنان

٤- کم کردن نیم درصد از اضافه حقوقی نیروهای پشتیبانی

٥- پرداخت نکردن چند ماهه و به تعویق انداختن هزینه های بیمه تکمیلی و دندان پزشکی

٦- پیگیری نکردن بازنشستگی پرسنل واجد شرایط

٧- عدم پرداختی های شب عید از جمله: پاداش رکورد و پول کفش و روز زن و مرد