کمک فقر به موفقیت کرونا!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، مجتمع نسیم و مجتمع سپیده که اولی ساکنانش از خانواده های نظامی است، در شهرک اندیشه واقع شده اند و یکی از شهرک های اقماری نزدیک به تهرانند و بیشتر زحمتکشان در آنجا سکونت دارند. این دو مجتمع بیش از هزار خانواده را در خود جای داده اند. متاسفانه با موج دوم و سوم بیش از ١٠٠ نفر در این دو مجتمع مبتلا به کرونا شده و نزدیک به ١٠ نفر نیز به کام مرگ کشانده شده اند.

شوربختانه مسوولین از ضدعفونی کردن معابر و ساختمان های این مجتمع ها خودداری کرده حتا از ضدعفونی کردن راه پله ها و دیوارهای آن واحدهایی که مبتلا به کرونا شده اند طفره رفته اند. در شهرک اندیشه به دلیل فقر مردم نمی توانند رعایت موارد بهداشتی علیه کرونا را انجام بدهند. نانوایی ها با گرفتن پول از مشتریان به جای کشیدن کارت پول، به این بیماری کمک می کنند و نظارتی هم از سوی دستگاههای مربوطه نمی شوند. بسیاری از مردم در این شهرک توان خرید ماسک و مواد ضدعفونی را ندارند.

آیا وقت آن نرسیده که ماسک و ضدعفونی توسط دولت رایگان اعلام شود. پول مهمتر است یا جان انسانها؟