پیروزی کارگران پیمانکار ایران خودرو شادباش!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با اعتراضات چندین ساله کارگران و به ویژه یکساله اخیر، کارگرانی که تحت پوشش شرکت های پیمانکاری کار می کردند از این پس با ایران خودرو قرارداد مستقیم می بندند. در اواسط آبان در جلسه ای که مدیرعامل مجبور شد در آن حضور یابد ١٣ نماینده کارگران پیمانکار نیز شرکت داشتند این موفقیت رسمی گردید. ٢٧٠٠ کارگر پیمانکار تبدیل وضعیت شده و دیگر کارگر ایران خودرو محسوب گشته و از مزایای ایران خودرو بهره مند می شوند. نمایندگانی از سالن رنگ، تعمیرات قالب، نیروی محرکه، سالن بدنه سازی، سالن پرس … حضور داشتند. البته مدیرعامل قول داد که تمامی زیر مجموعه های ایران خودرو هم تبدیل وضعیت خواهند شد.

امیدواریم که هرچه زودتر با تلاش کوشندگان کارگری موضوع سختی کار و بیمه آینده ساز که چون سرطانی بازنشستگان را آزار می دهد هم حل شود.

درود بر کوشندگان مصمم ایران خودرویی.