بی قانونی و چشم بستن مسوولین!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، متاسفانه بی قانونی تا آنجاست که حتا وزارت کار هم چشمانش را بر روی قانون بسته است تا یک موقع کارفرمایان چشم نخورند. کنند در شرکت فولاد کاویان کارگرانی با مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول کارند که برایشان مدرک دیپلم منظور شده است. این کارگران زیر نظر پیمانکار و با حقوق حداقل کارگری استخدام شده اند و بعد از چندین سال هنوز بدون هیچگونه افزایشی حقوق کارگر ساده را می گیرند. کار به اینجا ختم نشده و کارگران در این شرکت دو ماه یک بار حقوق خود را دریافت می کنند. این جوانان برای اینکه بیکار نشوند سکوت می کنند.

ایا وزارت کار نباید بازرسانش به این موارد توجه کنند؟ آیا بازرسین تامین اجتماعی نباید از کارفرما بپرسند که چرا کارگری که برایت چندین سال کار می کند ارتقا حقوق نیافته؟

البته وقتی بازرس زیر میزی بگیرد بی تردید به این موضوعات نخواهد پرداخت.