مدیر عامل شستا به خودش می بالد؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، رضوانی فر مدیرعامل شستا در مصاحبه ای که با رسانه خودش( شستا رسانه) کرده است گفته:« عملکرد مناسب شستا در پی انتصاب های مناسب و دقیق باعث شفافیت در شستا شده که در گذشته نبوده و در هیچ هلدینگی وجود ندارد. سود شستا در ششماهه نخست دو برابر سال گذشته بوده، شرکت های زیان ده از ٤٠ به ٦ رسیده، انتصاب زنان در هیات مدیره ها ٣ برابر شده است»

البته ایشان از رقم دستمزد این مدیران، پاداش های ناگهانی و پاداش آخر سال خودش و مدیران تحت امرش هیچ نگفته است و نسبت هزینه کرد کل مدیران این هلدینگ نسبت به سود را با سکوت برگزار کرده است. او نمی گوید سود ٢ برابری ششماهه اول سال چه بلایی سرش آمده و به کجا رفته است؟ که هر روز تامین اجتماعی از درمان کارگران و بازنشسته هایش می کاهد؟ او در مورد زیان شرکت هایی که به بورس واگذار شده اند هم حرفی نمی زند.

در علم تجارت شفافیت یعنی سود منهای هزینه ها و اعلام آنچه از سود باقی مانده و در چه مسیری قرار گرفته است و یا سرمایه گذاری شده است.

بی تردید تا آخر سال تق این اظهارات بی مایه در خواهد آمد چرا که بیمه شده های تامین اجتماعی هر روزه می بینند که چگونه خدمات درمانی به جای افزایش کاهش می یابد.