کرونا و بیمه های بی خاصیت تکمیلی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با آمدن بیماری کرونا و هزینه های سنگین آن، بیمه های تکمیلی در شرکت های بزرگی چون ذوب آهن و ایران خودرو بیماران کرونایی را تحت پوشش قرار نمی دهند. بیمه آتیه سازان هم که بازنشستگان تامین اجتماعی را در بر می گیرد نیز بیماری کرونا را جزو بیماری های تحت پوشش خود نمی داند. متاسفانه زد و بندها در قراردادهای این بیمه های تکمیلی با مسوولین مربوطه، دهان مسوولینی که این قراردادها را برای کارگران و مستمری بگیران منعقد کرده اند را بسته است و به همین دلیل با اینکه ٩ ماه از ورود این بیماری به کشور می گذرد این مسوولین هیچ قدمی برای بیمه شده های تکمیلی خود چه در ایران خودرو و چه در ذوب آهن و چه در صندوق های دزد زده بازنشستگی بر نمی دارند و کارگران را با این بیماری تنها گذاشته اند.