ایران خودرو رکورد زد!!!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، اول آذر کارگران ایران خودرویی تولیدی ٢٦٢٥ خودرو را در کارنامه خود ثبت کردند که طی دوسال اخیر بی سابقه بوده است.

اما چه اتفاقی در زندگی و دستمزد کارگران خواهد افتاد؟ بی تردید هیچ تغییری. کارگران با سختی کار، فشارکاری، اضافه کاری های پی در پی، عدم استخدام کارگران جدید، دستمزدهایی حقیرانه و نبود طبقه بندی مشاغل به روز، باید همچنان سر کنند. در هر موسسه ای در جهان اگر چنین اتفاقی می افتاد نه تنها مدیرعامل و دیگر مدیران از کارگران و تکنسین های کارخانه سپاسگزاری می کردند بلکه پاداشی در خور در انتظارشان بود. اما چه کنیم که مدیران ایران خودرویی به ارباب های روستاهای دهه ٢٠ بیشتر شبیه اند تا مدیران امروزی.