سختی کار معضل کارگران ایران خودرویی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ٦٠ نفر از کارگران موتورسازی که در سالن تری مری کار می کنند از سختی کار محرومند و بارها اعتراضات خود را به مدیریت منعکس کرده اند. اینان را با عنوان شغلی تعمیرکار، مدیریت از تحت پوشش قرار گرفتن در موضوع سختی کار مانع شده است. وضعیت کاری این کارگران که در ١٠ متری زیر زمین کار می کنند و با هوای آلوده در تماس هستند و آن را تنفس می کنند وضعیت بهداشتی آنان را، با خطر روبرو کرده است و آنان در معرض آسم و سمی شدن دستگاه تنفسی و خونی قرار دارند. این کارگران به هنگام خرابی دستگاه مجبورند بدون ماسک مخصوص و کپسول اکسیژن داخل دستگاه را تعمیر کنند. متاسفانه هواکش هم قدرت کافی برای تهویه و هوارسانی ندارد و برای مدیریت هم اهمیت ندارد که آن را با فن قوی تری تعویض کند.

آیا مدیریت نمی داند که چنین وضعیتی شامل سختی و زیان آور شغل است؟ بی تردید مدیران می دانند اما نمی خواهند حق سختی کار را به تامین اجتماعی بپردازند در ضمن می خواهند این کارگران به جای ٢٠ سال ٣٠ سال کار کنند تا کارگر دیگری را استخدام نکنند. جنایت های خاموش اینگونه شکل می گیرد.