معوقه های پرداختی در مجتمع مس سرچشمه

بنا به گزارش دریافتی از گزارشگر پیام سندیکا در مجتمع مس سرچشمه، مطالبات کارگری در این مجتمع کارخانه ای دچار تاخیرات زیر در پرداخت می باشد:

_ شرکت سبافام از سال ١٣٩٧ با وجود خاتمه ی فعالیت پیمانکاری اش، نسبت به تسویه حساب پیمانکاران دست دوم و برخی از نفرات خود اقدام ننموده است.

_ شرکت فولمن در سال جاری از بیمه نمودن پرسنل در ماههای گذشته اجتناب نموده و از شهریور ماه موفق به پرداخت حقوق پرسنل نگردیده است؛ این شرکت ٥ ماه است از پرداخت مطالبات پرسنل تسویه حساب شده ی خود امتناع می ورزد.

_ شرکت آزمون جوش از مرداد ماه نسبت به پرداخت حقوق پرسنل خود اقدام نکرده است.

_ شرکت نیپک از سال ١٣٩٧ نسبت به پرداخت مطالبات پیمانکاران خود اقدام نکرده است.

_ شرکت نیرو صنعت سرچشمه با وجود دریافت مطالبات مستقیمِ خود از کارفرمای اصلی، از شهریور ماه نسبت به پرداخت حقوق پرسنل و پیمانکاران خود اقدام ننموده است.

_ شرکت دژپل پیمانکار معدن مس پس از گذشت یک سال و نیم نسبت به تسویه حساب نفرات تسویه شده اقدام نمی نماید.

_ شرکت رامپکو در ماه های گذشته به طور منظم نسبت به پرداخت حقوق پرسنل اقدام می نماید.

گزارشگر پیام سندیکا- مجتمع مس سرچشمه