از ماندلا بیاموزیم! از کتاب «زندگی نامه ی خودنوشت نلسون ماندلا، چاپ سوم ترجمه علیرضا جباری»

شمار اندک از گروههای درگیر در مذاکره، هنر آشتی جویی را آموخته اند، اگر بتوان گفت چنین گروههای آشتی جویی وجود دارند. انعطاف ناپذیری برخی از این گروهها به ناگزیر حفظ آشتی جویی های لازم برای توافق کاری را دشوار می کند…. این واقعیت که شما در جایگاه رهبری کشورتان قرار گرفته اید، هر خطا هم که مرتکب شده باشید و هر ضعفی هم که در اندیشه و عملتان نشان داده باشید، ثابت می کند که همه شما باورسازانی هستید که از رخدادهایی فاجعه بار که به کشتن هزاران تن از مردم کشورتان انجامیده است، نگرانید.

اما فروماندنتان از توافق بر سر بسیاری از مسایل محوری، انشعاب های پرشمار در سازمان های سیاسی تان و نبود احساس ضرورت در شما، در وضعیتی که نیازمند ابتکارهای شجاعانه است، بی تردید اتهامی را متوجه همه ی شما می کند…. آشتی جویی هنر رهبری است و شما به جای دوستان با دشمنان خویش آشتی می جویید. بررسی وضعیت شما نشان می دهد که همه شما در موضعی ثابت قرار گرفته اید، انعطاف ناپذیرید و ذهنتان را بر مانوور به منظور بی اعتبار کردن یا تضعیف رقیبان خویش متمرکز کرده اید. کمتر کسی از شما ذهنش را بر توجه به مسایلی متمرکز کرده است که شما مردم کشورتان را متحد می کند.ص ٤٨١

*یک جلد از این کتاب به سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران از سوی علیرضا جباری در ٢٣/٢/٩٦ هدیه شده است.

#آموزش_کارگری