از برادرانمان حمایت می کنیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارگران شرکت آتیه سازان پرشیا به پیمانکاری سجاد شبازی از روز ١٩ آذر دست به اعتصاب زده و همگی تسویه حساب کرده اند. این شرکت و پیمانکار نابکارش که در کنگان و در فازهای ١٣ و ١٩ فعالیت دارند با پایین آوردن حقوق جوشکاران کمکی، فیتر، سنگ زن، داربست بند باعث این اعتراض گشته اند لذا از همه کارگران می خواهیم که این شرکت و پیمانکار نامردش را تحریم کرده و هیچ کسی برای کار به آنجا مراجعه نکند.

تا ما کار نکنیم هیچ سودی برای کارفرما و پیمانکار به وجود نخواهد آمد. قدر خود را بدانیم و ارزان برای این افراد بی شخصیت کار نکنیم تا ریشه این شرکت های سودجو و پیمانکاران نامرد از پروژه ها ریشه کن شود.