به پاسداشت تلاش های روشنگرانه علیرضاجباری – از ماندلا بیاموزیم! از کتاب «زندگی نامه ی خود نوشت نلسون ماندلا، چاپ سوم ترجمه علیرضا جباری»

با بررسی تازه ترین بخش تاریخ کشورمان معلوم می شود که به طور کامل از اصول بنیانی تحرک بخش در رهبری ناآگاهید:

الف) این که مردان و زنان نیک در هر جامعه، به ویژه در میان هوتوها، توتسی ها، تواها وجود دارند و اینکه وظیفه ی رهبر واقعی تشخیص این مردمان و زنان نیک و واگذار کردن وظایف خدمت دهی به جامعه به آنان است.

ب) این که رهبر واقعی باید برای آرام کردن تنش ها به ویژه هنگام رو در رو شدن با مسایل حساس و پیچیده، سخت بکوشد.

پ) این که رهبر واقعی هر مسئله را صرف نظر از میزان جدی بودن و حساس بودن آن، در راستای اطمینان یافتن از این که در پایان کشاکش ها باید نیرومندتر و متحدتر از هر زمان در گذشته از کار درآید، به کار گیرد.

ت) در سرانجام هر تنازع به جایی میرسیم که هیچیک از طرف ها نه بطور کامل حق دارد و نه بطور کامل بر خطاست و آشتی جویی تنها گزینه ی کسانی است که بطور جدی در پی دستیابی به صلح پایدارند. ص ٤٨٢

*یک جلد از این کتاب به سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران از سوی علیرضاجباری در ٢٣/٢/٩٦ هدیه شده است.

بخش آموزش سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران