به پاسداشت تلاش های روشنگرانه علیرضاجباری – «فلسطین صلح می خواهد نه آپارتاید» نوشته جیمی کارتر رییس جمهور سابق آمریکا با ترجمه علیرضا جباری نشر افکار ١٣٨٦ چاپ اول

سخن ناشر

مسئله فلسطین بی تردید مهمترین مسئله جهان معاصر است. به طوری که نحوه حل این مسئله شکل آینده ی جهان را تعیین خواهد کرد. مسئله فلسطین جهان را به دو قسمت هوادار فلسطین و هواداران اسراییل تقسیم کرده است. ما ایرانیان از هر قوم و عقیده ای از ابتدای درگیری میان اعراب و اسراییل از طرف عربی و فلسطینی دفاع کرده ایم و این دفاع کماکان با قوت تمام ادامه دارد.

در مقابل آمریکا در طول ٦٠ سال گذشته همواره یکی از جدی ترین حامیان دولت اسراییل بوده است و دولت جیمی کارتر از این قاعده مستثنا نیست.

با این همه آقای جیمی کارتر پس از سالها دوری از مسند قدرت سعی کرده است در این کتاب تا حدودی به عنوان دشمنی منصف در حق فلسطینیان قضاوت کند و به همین دلیل چاپ این کتاب در رسانه های تحت نفوذ صهیونیست ها به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. حتا در انتخاباتی که به پیروزی حماس و تشکیل دولت آقای اسماعیل هنیه منجر شد جیمی کارتر و گروه تحت اداره ی او تنها غربیانی بودند که صحت این انتخابات را تایید و غرب را از تحریم حماس برحذر داشتند.

حقانیت مردم مظلوم فلسطین پس از سالها مبارزه و تحمل انواع دشواری ها و مصیبت ها، حتا دشمنان را نیز به تایید واداشته است. امید که این مبارزه به زودی به پایانی خوش منتهی گردد و مردم مبارز فلسطین نیز طعم صلح و آرامش را بچشند و به سهم خود به پیشرفت جهان یاری رسانند.

*یک جلد از این کتاب به سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران از سوی علیرضا جباری هدیه شده است.

بخش آموزش سندیکای کارگران فلزکارمکانیک