شرکت های خلافکار را شناسایی و افشا کنیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بیش از سه ماه است که کمپین نه به گرسنگی با هدف افزایش حقوق ها، عقب نیفتادن حقوق ها و ایمنی و شرایط رفاهی بهتر در برخی از پروژه ها اجرایی شده است اما هنوز بعضی از شرکت ها مقاومت کرده و دوستان کارگر ما هم قدر خود و کارشان را ندانسته به این خلافکاری گردن می نهند. در شرکت نفت سازه قشم با ١٠٠ کارگر، نیروها با پایین ترین دستمزدها کار می کنند و فشار کاری زیادی روی کارگران می باشد.

مثلن حقوق مونتاژ کار ۵تا ۵۳۰۰، جوشکار ۶جی ۶۳۰۰، کمکی و سنگزن ۳۳۰۰تا۳۵۰۰

و ساعت کاری هم از ساعت ٧ صبح تا ساعت پنج و نیم بعدازظهر است.