هوشیارانه با مدیریت برخورد کنیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، مدیریت ایران خودرو بعد از اعتراضات کارگران قول داده است به ٥٥ هزار کار ایران خودرویی به دلیل گرانی های پیش آمده و نازل بودن دستمزدها، ٤٠ درصد تا آخر سال به رقم پرداختی آکوردها بیفزاید، سقف تسهیلات مسکن و خودرو را افزایش بدهد، تبدیل وضعیت ٢٧٠٠ کارگر پیمانکار را به قرارداد مستقیم اجرایی کند.

به نظر کارشناسان سندیکایی، فریبی که در این افزایش ها نهفته است این است که مدیریت به هیچوجه به دنبال افزودن اصل دستمزدها نیست و مزایایی را که هر لحظه امکان دارد وجوه شان را پرداخت نکند را قول افزایش داده است. کارگران باید بدانند که مهم افزایش دستمزد هاست نه مزایا تا این امکان همیشگی باشد نه دلبخواهی.