همراهیم و همصدا!

٢٣ آذر شروعی چند باره بود برای پیوستن یاران و حق خواهی که با ایستادگی همراهان تاکنون انجام داده بودیم. لذا جهت دستیابی به مطالبات بر حق خود همراه با دیگر بازنشستگان، ما بازنشستگان فلزکار مکانیک و بافنده سوزنی نیز همراه برادران و خواهران خود در این تجمع شرکت خواهیم نمود و بدینوسیله به اعضا و هواداران خود اعلام می داریم که آنان نیز با حضور در مقابل سازمان تامین اجتماعی شهرشان این حق خواهی را قوی تر کنند. فریادهایمان هرچه بیشتر و هم صدایی هرچه قوی تر دستیابی به حق مان را هموارتر خواهد کرد. امید که همچنان کنار هم بمانیم.

مکان تجمع: تهران، میدان بهارستان روبروی بیمارستان معیری، درب ورودی مجلس شورای اسلامی

زمان تجمع: روز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ و سی دقیقه

بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی

بازنشستگان فلزکارمکانیک

آذر ١٣٩٩